Obchodní podmínky

obchodní podmínky

Dogology s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Krč, Horáčkova 1213/21 , PSČ 140 00

Provozovna: Praha 4 - Krč, Bartákova 1121/3, PSČ 140 00

IČ: 08972125

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 327765

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pejskonozky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dogology s.r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, Horáčkova 1213/21 , PSČ 140 00, IČ: 08972125 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 327765 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pejskonozky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 15 obchodních podmínek.

 

1.3. Obchodní podmínky upravují také poskytování některých doplňkových grafických služeb prodávajícího souvisejících s prodejem zboží. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při využití doplňkových grafických služeb upravuje čl. 10 obchodních podmínek.

 

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobeny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.2 obchodních podmínek.

 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101773909/2010 , vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.2. bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím platební brány Go Pay, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Go Pay,
 • 4.1.3. Skip pay – Využitím této metody souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování osobních údajů zde.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvou dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:

- na adresu určenou kupujícím objednávce

- prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

 

.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ OHLEDNĚ ZBOŽÍ PŘIZPŮSOBENÉHO OSOBNÍM POTŘEBÁM ZÁKAZNÍKA (KUPUJÍCÍHO)

5.1. V případě zboží přizpůsobeného osobním potřebám zákazníka, je kupující povinen v rámci objednávky zaslat prodávajícímu také podklady nutné k vyrobení či úpravě zboží, zejména grafické podklady či informace související s rozměrem zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající může kupujícího vyzvat, aby potřebné podklady či informace upravil.

 

5.2. V případě, že prodávající zašle kupujícímu grafické náhledy na zboží přizpůsobeného osobním potřebám zákazníka, je kupní smlouva ohledně takového zboží uzavřena až po doručení odsouhlasení těchto grafických náhledů kupujícím prodávajícímu.

5.3. V případě zboží přizpůsobeného osobním potřebám zákazníka činí lhůta pro dodání zboží prodávajícím 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

5.4. Kupující v plném rozsahu odpovídá za využití jakýchkoliv informací či podkladů, které poskytne prodávajícímu za účelem, aby jich bylo užito při výrobě či úpravě zboží (dále jen „podklady“).

 

5.5. Není-li smluveno jinak, není prodávající povinen kontrolovat obsahovou či věcnou správnost podkladů. Prodávající je povinen s běžnou péčí provést kontrolu technické správnosti podkladů ve vztahu k zamýšlenému účelu.

 

5.6. Kupující se prodávajícímu zavazuje, že je v plném rozsahu oprávněn využít podklady za účelem jejich umístění na zboží prodávajícím, zejména, že umístěním podkladů na zboží či na webovou stránku prodávajícího (čl. 6) nedojde k zásahu do práv třetí osoby (kupříkladu zásahu do autorských práv či do práva na ochranu osobnosti) a umístění podkladů na zboží není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

5.7. V případě, že v souvislosti s podklady bude vůči prodávajícímu uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se kupující předat prodávajícímu bezodkladně veškeré dokumenty a informace nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že užitím podkladů byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se kupující hradit prodávajícímu neprodleně veškeré účelně vynaložené náklady, které prodávajícímu v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou. V případě, že prodávajícímu vznikne v souvislosti s podklady jakákoliv újma (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů prodávajícího souvisejících s tímto jednáním), je kupující povinen tuto újmu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku prodávajícímu nahradit.

 

5.8. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že barevnost zboží se může lišit od barevnosti podkladů poskytnutých prodávajícímu (či od vnímání této barevnosti kupujícím), což může být způsobeno mimo jiné nastavením zobrazovacích zařízení používaných kupujícím.

 

5.9. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

 

6. UŽITÍ PODKLADŮ PRODÁVAJÍCÍM

6.1. V případě, že kupující zašle prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy podklady souhlasí s jejich zveřejněním na webové stránce. V případě, že takového podklady či jejich část, podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví či právem na ochranu osobnosti (dále jen „chráněné dílo“), uděluje kupující prodávajícímu zpřístupněním chráněného díla prodávajícímu bezúplatně oprávnění k výkonu práva chráněné dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 a čl.5.7 obchodních podmínek.

 

6.2. Licence k chráněnému dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování chráněného díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Prodávající může oprávnění tvořící součást licence ke chráněnému dílu zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Prodávající je oprávněn licenci k chráněnému dílu postoupit třetí osobě. Prodávající nabývá licenci k chráněnému dílu okamžikem poskytnutí podkladů kupujícím. Licence k chráněnému dílu je poskytnuta bez časového omezení. Prodávající není povinen licenci k chráněnému dílu využít.

6.3. Prodávající je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování chráněného díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování chráněného díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn chráněného díla provedených prodávajícím (třetími osobami pověřenými prodávajícím) je prodávajícímu poskytnuta licence i k takto změněnému chráněnému dílu. Prodávající je oprávněn uvádět chráněné dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné chráněné dílo, je prodávající oprávněn k jeho zveřejnění.

 

6.4. Ustanovení čl. 6.1 až čl. 6.3 obchodních podmínek se ohledně oprávnění prodávajícího použijí přiměřeně i na ty případy, kdy podklady nepodléhají ochraně právem k duševnímu vlastnictví či právem na ochranu osobnosti.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • 7.1.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • 7.1.2. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:

 • 7.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 • 7.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 • 7.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

7.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@pejskonozky.cz .

 

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

7.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

7.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

7.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V souladu s ustanovením § 2159 odst. 2 občanského zákoníku smluvní strany sjednaly, že nepřevezme-li kupující zboží v době uvedené v předchozí větě a není-li zboží kupujícímu doručováno opakovaně (čl. 8.3), uskladní prodávající zboží ve své provozovně na adrese Bartákova 1121/3, Praha 4, 14000. Nevyzvedne-li si kupující zboží do 30 dnů od původního termínu dodání, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění zboží ve výši 10,- Kč denně.

 

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

 • 9.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • 9.2.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • 9.2.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci

9.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

 • 9.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • 9.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • 9.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci
 • 9.3.4. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci

9.4. Ustanovení čl. 9.3 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 

9.5. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

 

9.6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

9.7. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

 

9.8. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 

9.9. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

 

9.10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • 9.10.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 9.9 obchodních podmínek,
 • 9.10.2. se vada projeví opakovaně,
 • 9.10.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 • 9.10.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

9.11. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 9.10 obchodních podmínek);má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 

9.12. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

 

9.13. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

9.14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 

9.15. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 9.14 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

9.16. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

9.17. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese provozovny společnosti Bartákova 1121/3, Praha 4, 140 00, telefonicky na čísle +420 704 369 703 či elektronickou poštou na adrese obchod@pejskonozky.cz .

 

9.18. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

9.19. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

 

10. DOPLŇKOVÉ GRAFICKÉ SLUŽBY

10.1. Webové rozhraní obsahuje také nabídku doplňkových grafických služeb prodávajícího. Ustanovení čl. 3.1, čl.3.2 a čl. 3.4 až čl. 3.8 obchodních podmínek se použije pro uzavírání smluv o poskytování doplňkových grafických služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) obdobně.Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

 

10.2. Smlouvou o poskytování služeb se prodávající zavazuje, že kupujícímu poskytne zvolenou službu, přičemž kupující se smlouvou o poskytování služeb zavazuje, že prodávajícímu zaplatí za poskytnutí této služby odměnu. Na základě smlouvy o poskytování služeb není kupujícímu poskytována digitální služba či digitální obsah ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

 

10.3. Ustanovení čl. 4.1, čl.4.3 a čl. 4.4 až 4.8obchodních podmínek se použijí ohledně placení odměny prodávajícího za poskytnutí služby obdobně.

 

10.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady služby se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku.Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy o poskytování služeb, a je-li stranám znám, i podle účelu této smlouvy. Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění. Prodávající plní vadně, zejménaposkytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti či neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují. Kupující může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu plnění oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat.Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny služby. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.Ustanovení čl. 9.17 obchodních podmínek se použije pro uplatňování vad služby obdobně.

 

10.5. Kupující souhlasí s tím, že prodávající může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Kupující bere na vědomí, že poté, co bylo započato s plněním smlouvy o poskytování služeb, nemá kupující v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, a to za předpokladu, že mu prodávající poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 občanského zákoníku.

 

10.6. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (čl.10.5), je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.

 

10.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy o poskytování služeb.

 

10.8. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

10.9. Ustanovení čl. 1.4, čl.5, čl. 6 a čl. 16.1 obchodních podmínek platí pro smlouvu o poskytování služeb obdobně.

 

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

 

11.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

 

11.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

11.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

11.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, pro účely jednání o kupní smlouvě o smlouvě o poskytování služeb a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

13.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

14. DORUČOVÁNÍ

14.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

15. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

15.1. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. 7.1až čl.7.6, čl. 9, čl. 10.4 až čl. 10.8, čl. 11.2až čl.11.6, čl. 16.3 a čl. 16.4 obchodních podmínek nepoužijí.

 

15.2. Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

 

15.3. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

 

15.4. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

 

15.5. V případech, kdy kupující není spotřebitelem, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

15.6. Pokud kupující není spotřebitelem, může kupující požadovat úhradu zálohy na kupní cenu zboží.

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

16.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

16.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

 

16.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Horáčkova 1213/21, Praha 4, 140 00, adresa elektronické pošty obchod@pejskonozky.cz, telefon +420 704 369 703. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

V Praze dne 1.1.2023.

Dogology s.r.o. 

 

Vzorový formulař pro odstoupení od smlouvy DOGOLOGY s.r.o